Podmínky a ujednání

DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ


UPOZORNĚNÍ Přístup na tuto stránku a všechny stránky společnosti Reckitt Benckiser (dále jen „Stránka/Stránky“) a jejich používání se řídí následujícími podmínkami a všemi platnými zákony. Prohlížením této Stránky vyjadřujete souhlas s jejími podmínkami. Pokud s podmínkami Stránky nesouhlasíte, neprohlížejte si ji. Naše Stránky mohou obsahovat dodatečné podmínky vztahující se k používání těchto Stránek. V případě jakéhokoli střetu mezi zde uvedenými podmínkami a dodatečnými podmínkami na kterékoli z našich Stránek platí vždy tyto podmínky. Společnost Reckitt Benckiser si vyhrazuje právo upravovat tyto podmínky nebo kdykoli bez předchozího upozornění ukončit možnost přístupu na Stránky. Doporučujeme čas od času zkontrolovat Stránky a ověřit, zda jsou pro vás aktuální právní upozornění a další dodatečné podmínky závazné.


Tuto Stránku si můžete prohlížet pro zábavu nebo chcete-li vyhledat informace. Jakýkoli materiál ze Stránky si můžete stáhnout do jednoho počítače nebo vytisknout výhradně pro nekomerční, vzdělávací, soukromé nebo domácí použití. Obsah této stránky však nesmíte distribuovat, upravovat, přenášet ani přepisovat bez písemného svolení společnosti Reckitt Benckiser. Na Stránku nesmíte odkazovat ze stránky třetí osoby bez předchozího písemného svolení.


Není-li uvedeno jinak, autorská práva a další práva k duševnímu vlastnictví veškerého materiálu na Stránce (mimo jiné fotografií a grafických obrázků) jsou vlastnictvím společnosti Reckitt Benckiser nebo jejích poskytovatelů licence. Vlastnictví ani práva k duševnímu vlastnictví nepřecházejí v důsledku přístupu k této Stránce na žádnou třetí osobu. Veškerá práva, vlastnictví a zájmy ohledně všech aspektů této Stránky zůstávají ve výhradním vlastnictví společnosti Reckitt Benckiser nebo jejích poskytovatelů licence. Stránky společnosti Reckitt Benckiser jsou chráněny autorským zákonem a dalšími platnými zákony. Porušíte-li jakékoli podmínky uvedené v tomto právním upozornění nebo na jakýchkoli Stránkách,automaticky vám bude zrušeno svolení s používáním Stránek. Jakákoli práva neudělená výslovně v tomto dokumentu jsou vyhrazena.


Přejete-li si komunikovat se společností Reckitt Benckiser formálně ohledně právní záležitosti, kontaktujte místní zastoupení společnosti Reckitt Benckiser. Na stránce naší společnosti na adrese reckittbenckiser.com naleznete seznam našich lokálních poboček v jednotlivých zemích.


Materiál na této Stránce se poskytuje „jak stojí a leží“, bez jakýchkoli podmínek, záruk, prohlášení nebo ujednání libovolného druhu. Společnost Reckitt Benckiser neposkytuje záruky ani prohlášení ohledně přesnosti nebo ucelenosti obsahu na této Stránce ani jiné stránce či jiných stránkách propojených s touto Stránkou na principu „aktuálního odkazu“. Společnost Reckitt Benckiser může kdykoli provádět změny obsahu bez předchozího upozornění. Materiály na Stránce mohou být zastaralé a společnost Reckitt Benckiser se nezavazuje k aktualizaci takových materiálů. Proto vám společnost Reckitt Benckiser v maximálním možném zákonem povoleném rozsahu poskytuje tuto Stránku na základě toho, že společnost Reckitt Benckiser vylučuje veškerá prohlášení, záruky, podmínky a další ujednání, které by kromě tohoto právního ujednání mohly v souvislosti s touto Stránkou platit.


Stránky, které jsou určeny k tomu, aby poskytovaly informace o zdravotnických produktech nebo schválených lécích a léčivech, nejsou míněny jako zdroje lékařských rad a pokynů, ale pouze jako zdroje obecných informací, na které se nelze spoléhat ve vztahu k jakémukoli jednotlivci či specifickému účelu. Ohledně rady s léčbou nebo individuálními stavy či potřebami se vždy obraťte na lékaře.


Společnost Reckitt Benckiser (včetně všech dceřiných společností a členů vedení, ředitelů, zaměstnanců, akcionářů a obchodních zástupců) nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné či následné škody ani za škody spojené se sankčními náhradami, které vyplývají z: (a) možnosti (či nemožnosti) přístupu na tuto Stránku, (b) používání (či nemožnosti používání) jakéhokoli obsahu této Stránky nebo (c) obsahu jakékoli stránky či jakýchkoli stránek propojených s touto Stránkou na principu „aktuálního odkazu“. Společnost Reckitt Benckiser navíc nezaručuje, že tato Stránka nebo server, na kterém je přístupná, neobsahuje viry či jiné škodlivé součásti; veškeré náklady na nezbytný servis, opravu nebo nápravu uhradíte vy (a nikoli společnost Reckitt Benckiser) a veškeré odměny v rámci souvisejících soudních sporů se omezí na peněžní újmu a nebudou zahrnovat soudní příkaz ani jednání jakékoli strany kromě jednání o uhrazení peněžní částky.
Publikováním materiálu na této Stránce nebo jeho přenosem prostřednictvím internetu dáváte společnosti Reckitt Benckiser záruku, že jde o nedůvěrný a veřejný materiál a že k němu lze tak přistupovat. Publikováním materiálu na této Stránce nebo jeho přenosem vyjadřujete souhlas, že společnost Reckitt Benckiser a jakákoli z jejích dceřiných společností může vaši komunikaci nebo materiál použít pro jakýkoli účel, a to včetně reprodukce, přenosu, publikace, vysílání a zasílání.


Společnost Reckitt Benckiser nemá povinnost reagovat na zprávy publikované na této Stránce. Společnost Reckitt Benckiser také za žádné takové komunikace, materiály nemusí poskytovat odměnu. Dovolujeme si vás upozornit, že typ materiálů, které lze na internetové stránce publikovat, vychází z ustanovení platných zákonů dané země. Nesmíte jednat v rozporu s jakýmikoli takovými zákony, a to včetně zákazu publikace výhrůžných, urážlivých, pomlouvačných, obscénních, pornografických, neslušných nebo rouhačských materiálů a materiálů, které by mohly být základem jednání, které lze označit jako kriminální čin nebo by bylo v rozporu s jinými platnými zákony; takové jednání je zakázáno i podporovat. Společnost Reckitt Benckiser nemůže prověřovat komunikace či materiály zaslané na její Stránky a nepřijímá za to zodpovědnost. Společnost Reckitt Benckiser si však vyhrazuje právo odstranit na základě vlastního rozhodnutí veškeré komunikace nebo materiály, které z nějakého důvodu považuje za nepřijatelné.
Záměrem společnosti Reckitt Benckiser je používat názvy, loga a značky, které jsou uvedeny na této Stránce, na takových územích, kde k tomu tato společnost nebo její dceřiné společnosti mají oprávnění, a to na základě ještě plně nezaregistrovaných či registrovaných obchodních značek, licencí nebo jiných záležitostí. Aby se zamezilo pochybnostem, záměrem společnosti Reckitt Benckiser není používat jakékoli názvy, loga a značky na jakémkoli území, kde k tomu nemá oprávnění, a nebude na žádné takové území dodávat produkty nebo služby s takovým označením, logem nebo značkou ani na něm takové produkty nebo služby nabízet. Používání i zneužívání obchodních známek i jakéhokoli dalšího obsahu na této Stránce, kromě toho, jak je uvedeno v těchto podmínkách nebo v obsahu této Stránky, je přísně zakázáno.


Používání této Stránky z vaší strany se ve všech ohledech řídí zákony Anglie a Walesu, a to bez ohledu na výběr právních ustanovení. Jakýkoli předmět žaloby či právní nárok, který ohledně této Stránky můžete mít, je třeba vznést do 12 měsíců od jeho vzniku.


RB UK Commercial Limited


Sídlo společnosti: 103-105 Bath Road, Slough, Berks, SL1 3UH, Velká Británie
Registrována v Anglii a Walesu, čís. 8784077