Přeskočit na obsah

Podmínky a ujednání

Naposledy upraveno 24.05.2018

Obchodní podmínky

 

PŘEČTĚTE SI TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PEČLIVĚ, NEŽ ZAČNETE WEBOVOU STRÁNKU POUŽÍVAT

 

PODMÍNKY PŘÍTUPU NA WEBOVOU STRÁNKU

 

Tyto podmínky a ujednání („Podmínky”) jsou podmínky, za nichž je tato webová stránka („Webová stránka”) dostupná vám („vy”/”vaše”). Přístupem na tuto webovou stránku souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito Podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, naši webovou stránku nepoužívejte.

 

Více informací o jednotlivých oblastech získáte klepnutím na nadpis níže:

 

1. Informace o nás

2. Otázky a stížnosti

3. Naše autorská práva a práva k duševnímu vlastnictví

4. Ostatní značky a webové stránky Reckitt Benckiser

5. Nakupování

6. Odkazy z našich webových stránek

7. Vaše používání webové stránky

8. Obsah načtený uživatelem

9. Vaše zákonné povinnosti

10. Spoléhání na umístěné informace

11. Naši webovou stránku můžeme pozastavit nebo odstranit

12. Naše odpovědnost, pokud jste spotřebitel

13. Naše odpovědnost, pokud jste podnik

14. Jak můžeme používat vaše osobní údaje

15. Změny těchto podmínek a ujednání

16. Jiné podmínky, které mohou pro vás platit

17. Všeobecně

18. Rozhodné právo a jurisdikce.

 

1.INFORMACE O NÁS1.1.Jsme Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., („my”/ „nás”/ „naše”), společnosti registrované v Česká Republika a se sídlem na adrese Vinohradská 2828/151, 13000 Praha, Žižkov. Jsme společnost Reckitt Bensicker.

2.Otázky a stížnosti2.1.Pokud máte k této webové stránce nějaké otázky, stížnosti nebo připomínky, můžete nás kontaktovat na +420 227 110 111. Na naší koncernové webové stránce naleznete seznam našich místních společností v jednotlivých zemích a jejich kontaktní údaje. 

3.Naše AUTORSKÁ PRÁVA a práva k DUŠEVNÍMU vlastnictví 

3.1.Vaše používání webové stránky a jejího obsahu vám neposkytuje žádná práva ve vztahu k jakýmkoli právům k duševnímu vlastnictví a právům s nimi souvisejícími, včetně autorských práv, ochranných známek, patentů, práv k průmyslovému vzoru, obchodních názvů, práv k databázi a sousedských práv a rovněž práv ke know-how („práv k duševnímu vlastnictví”), souvisejících s touto webovou stránkou. Veškeré texty, uživatelská rozhraní, vizuální rozhraní, obrázky, ilustrace, fotografie, obchodní známky, loga, počítačové kódy a ostatní související materiál (souhrnně „Obsah”), mimo jiné včetně designu, uspořádání, struktury, výběru, koordinace, vyjádření a „vzhledu a pocitu“ obsahu obsaženého na webové stránce je naším majetkem, pod naší kontrolou nebo nám je k tomu poskytnuta licence poskytovateli licence - třetími stranami. Veškerá taková práva jsou vyhrazena.

3.2.Nic v těchto podmínkách nepředstavuje práva na transfer nebo práva k duševnímu vlastnictví od nás vůči vám nebo kterékoli třetí straně.

3.3.Nesmíte kopírovat, reprodukovat, přetiskovat, stahovat, umisťovat, vysílat, pořizovat záznamy, přenášet, komerčně využívat, upravovat, sdělovat veřejnosti nebo distribuovat žádným způsobem obsah, služby, webové stránky nebo materiály na webové stránce či počítačové kódy prvků obsažených na webové stránce jinak než pro své osobní použití. Také nesmíte používat žádné automatické nebo ruční zařízení, program, algoritmus či metodologii nebo podobný postup na žádné části webové stránky nebo obsahu. Na základě výše uvedeného můžete stahovat nepodstatné výňatky z tohoto obsahu na svůj pevný disk za účelem prohlížení s tím, že z žádné informace nebude pořízena více než jedna kopie.

3.4.Jakékoli jiné použití než je povoleno na základě tohoto ustanovení 3 lze uskutečnit pouze po předchozím písemném souhlasu.

3.5.Naším záměrem není používat jakékoli názvy, loga a značky na jakémkoli území, kde k tomu nemá oprávnění, a nebude na žádné takové území dodávat produkty a/nebo služby s takovým označením, logem nebo značkou ani na něm takové produkty nebo služby nabízet.

 

4.JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY A ZNAČKY RECKITT BENCKISER

4.1.Veškeré produkty nebo služby, které vám poskytujeme k dispozici na jiných webových stránkách Reckitt Benckiser, na webových stránkách našich značek (uváděných níže jako „Značkové webové stránky“) nebo jejich prostřednictvím podléhají dalším ujednáním a podmínkám, které vám oznámíme při vašem přístupu na příslušné Webové stránky.

4.2.Tato Webová stránka a Značkové webové stránky, které jsou určeny k tomu, aby poskytovaly informace o zdravotnických produktech nebo schválených lécích a léčivech, nejsou míněny jako zdroje lékařských rad a pokynů, ale pouze jako zdroje obecných informací, na které se nelze spoléhat ve vztahu k jakémukoli jednotlivci či specifickému účelu. Ohledně rady s léčbou nebo individuálními stavy či potřebami se vždy obraťte na lékaře.

5.Nakupování

5.1.Nic na Webové stránce ani na žádných Značkových webových stránkách nepředstavuje nabídku k nákupu nebo prodeji produktů a/nebo služeb v jakékoli jurisdikci, protože tato webová stránka je poskytována pouze k informačním účelům. Veškeré podrobnosti, popisy a ceny a jiné informace týkající se produktů a/nebo služeb, objevující se na této Webové stránce nebo na kterékoli Značkové webové stránce jsou pouze obecné povahy. Nezaručujeme, že určitý produkt či služba, objevující se na Webové stránce nebo na kterékoli Značkové webové stránce bude k dispozici v lokalitě a v čase, kdy si přejete zakoupit určitý produkt či určitou službu.

5.2.Naše případné závazky ve vztahu k produktům a službám, které se objevují na webové stránce, upravují výhradně dohody, za nichž jsou poskytovány, a nic na této Webové stránce nelze považovat za změnu těchto dohod.

 

6.ODKAZY Z NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY

6.1.Můžeme čas od času poskytovat odkazy na jiné webové stránky (prostřednictvím reklamy nebo jinak). Tyto odkazy jsou vám poskytovány pouze pro usnadnění odkazování a pro vaše pohodlí. Nemáme kontrolu nad webovými stránkami třetích stran a neodpovídáme za jejich obsah. Naše zařazení odkazů nenaznačuje žádné zařazení materiálu obsaženého na těchto webových stránkách ani žádné spojení s jejich provozovateli. Potvrzujete, že nebudete stranou v žádné transakci ani smlouvě s třetí stranou, kterou byste mohli uzavřít, a my vám nebudeme odpovědni za ztráty a poškození, která byte mohli utrpět používáním těchto webových stránek. Souhlasíte s tím, že nás nezapojíte do žádného sporu mezi vámi a třetí stranou.

 

7.VAŠE POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

7.1.Souhlasíte s tím, že při používání webové stránky nebudete:

7.1.1.používat webovou stránku žádným způsobem, který by mohl vést k podněcování, zajišťování nebo provádění jakékoli činnosti, která je trestná, podvodná, nezákonná nebo zakázaná těmito podmínkami;

7.1.2.používat webovou stránku k žádným jiným účelům než ke svému osobnímu použití;

7.1.3.inzerovat nebo propagovat výrobky třetí strany nebo své vlastní výrobky nebo služby, mimo jiné včetně distribuování „spamových“ e-mailů;

7.1.4.přenášet soubory obsahující viry, trojské koně nebo se zapojovat do jakékoli jiné činnosti, škodlivé pro webovou stránku;

7.1.5.odkazovat na Webovou stránku z webové stránky třetí osoby bez předchozího písemného svolení;

7.1.6.přistupovat nebo se pokoušet o neautorizovaný přístup k jakémukoli uživatelskému účtu, spojenému nebo asociovanému s Webovou stránkou nebo prolomit bezpečnostní opatření Webové stránky nebo

7.1.7.narušovat přístup, používání a potěšení z Webové stránky jakýmkoli jiným osobám. 

7.2.Každý přístup na Webovou stránku a každé její použití se uskutečňuje na vaše vlastní riziko. Musíte používat svůj vlastní antivirový program.

7.3.Také odpovídáte za zajištění, aby všechny osoby, které uskuteční přístup na webovou stránku prostřednictvím internetového připojení znali tyto Podmínky a další platné podmínky a ujednání uvedené v těchto Podmínkách a že je budou dodržovat.

7.4.Vyhrazujeme si právo kdykoli pozastavit, omezit nebo ukončit váš přístup na tuto Webovou stránku (nebo její část) bez předchozího upozornění na základě našeho vlastního rozhodnutí, pokud se domníváme, že jste porušili kterékoli omezení těchto Podmínek.

 

8.Obsah načtený uživatelem

8.1.Obsah načtený Vámi:

8.1.1:Tím, že nám poskytnete informace, text, fotografie, grafický či jiný obsah prostřednictvím Webové stránky, zaručujete nám právo používat tyto materiály na základě našeho vlastního rozhodnutí, mimo jiné upravovat, reprodukovat, zpřístupňovat, umisťovat takové materiály na Webovou stránku a odstraňovat je z Webové stránky.

8.1.2.Ve vztahu ke každému takovému příspěvku zaručujete: (a)   že je v souladu s veškerými platnými zákony a těmito podmínkami;

 (b)   že je vždy a v každém smyslu pravdivý, správný a aktuální (upozorňujeme vás, že  nás můžete    kdykoli požádat o aktualizaci svých osobních údajů tak, že nás budete kontaktovat s použitím [výše/níže] uvedených kontaktních údajů);

(c)   že byly získány všechny potřebné licence a/nebo povolení a

(d)   že není důvěrný, pokud nebylo uvedeno jinak.

  a budete nám odpovědni za to, že nám poskytnete kompenzaci za jakékoli porušení této záruky. To   znamená, že budete odpovídat za veškeré ztráty nebo poškození, která utrpíme v důsledku porušení záruky z vaší strany.

8.1.3.Máme právo odstranit jakýkoli příspěvek, který umístíte na webovou stránku.

8.1.4. Výhradně odpovídáte za zajištění a zálohování svého obsahu.

8.2.Obsah načtený jinými uživateli:

8.2.1.Nato webová stránka může obsahovat informace a materiály načtené jinými uživateli webové stránky, včetně nástěnek se zpravodaji a chatovacích místností (pokud existují). Tyto informace a materiály nebyly námi ověřeny ani schváleny. Názory vyjádřené jinými uživateli na naší webové stránce nepředstavují naše názory ani hodnoty.

 

9.VAŠE PRÁVNÍ ZÁVAZKY

9.1.Potvrzujete, že:

9.1.1.že jste dosáhli plnoletosti ve vaší jurisdikci nebo máte souhlas svého rodiče nebo zákonného zástupce a

9.1.2.splníte omezení pro vaše používání Webové stránky, jak je uvedeno v těchto Podmínkách.

9.2.Souhlasíte s tím, že nám poskytnete kompenzaci za jakékoli škody a nároky (včetně veškerých právních poplatků v souvislosti s takovými nároky nebo škodami) vznesenými třetí stranou v jakékoli záležitosti ve vztahu k jakékoli záležitosti v souvislosti s vaším používáním této Webové stránky nebo pocházející z něj, včetně jakéhokoli porušení těchto Podmínek či podezření na ně nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práva třetí strany.

 

10.SPOLÉHÁNÍ NA UMÍSTĚNÉ INFORMACE

10.1.Obsah naší webové stránky je poskytován pouze pro všeobecnou informaci. Není určen k poskytování rad, na něž byste se mohli spolehnout. Musíte získat radu od profesionála nebo specialisty, než uskutečníte nebo neuskutečníte jakoukoli činnost na základě obsahu na naší Webové stránce.

10.2.Ačkoliv je naším záměrem zajistit, aby Webová stránka a její obsah byly správné v době, kdy je takový obsah načítán na Webovou stránku, podléhá změnám a v rozsahu, jak připouští platný zákon a předpisy, nečiníme žádná prohlášení, záruky ani garance (výsledné ani předpokládané), že Webová stránka nebo její obsah jsou správné, úplné nebo aktuální.

10.3.Veškerý obsah a služby na Webové stránce jsou poskytovány na bázi „tak jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ a do rozsahu povoleného platnými zákony bez poskytnutí jakýchkoli prohlášení, záruk nebo garancí jakéhokoli druhu.

10.4.Nemáme žádnou povinnost aktualizovat informace obsažené na Webové stránce.

 

11.Naši webovou stránku můžeme pozastavit nebo stáhnout

11.1.Ačkoliv je naším záměrem zajistit, aby Webová stránka, její obsah, veškeré funkce nabízené prostřednictvím Webové stránky a veškeré informace zde obsažené byly bez chyb, nepřerušované a bez softwarových chyb a virů, nemůžeme to vzhledem k povaze internetu zaručit.

11.2.Neposkytujeme garanci ani záruku, že Webová stránka nebo jakýkoli její obsah bude vždy k dispozici nebo bez přerušování a v plně funkčním stavu. Můžeme pozastavit, odstranit nebo omezit dostupnost celé naší Webové stránky nebo její části z obchodních a provozních důvodů.

11.3.Přístup na Webovou stránku může být dočasně pozastaven bez předchozího upozornění v případě selhání, údržby nebo opravy systému nebo z důvodů, na které nemůžeme mít vliv.

11.4.Tato Webová stránka je určena lidem, kteří žijí v Česká Republika. Přístup k této Webové stránce nebo její používání (včetně jejího obsahu, veškerých funkcí nebo výhod poskytovaných jejím prostřednictvím nebo informací v ní obsažených) mohou být v určitých zemích nebo jurisdikcích zakázány zákonem. Odpovídáte za plnění veškerých platných zákonů a předpisů země, z níž přistupujete na Webovou stránku nebo ji používáte. Neposkytujeme žádnou záruku, že Webová stránka (včetně jejího obsahu, veškerých funkcí nebo výhod poskytovaných jejím prostřednictvím nebo informací v ní obsažených) je vhodná nebo dostupná k použití v lokalitách mimo Česká Republika.

 

12.Naše ODPOVĚDNOST, pokud jste spotřebitel

12.1.Upozorňujeme vás, že naši webovou stránku poskytujeme pouze pro domácí a soukromé použití. Souhlasíte s tím, že naši webovou stránku nebudete používat k žádným komerčním ani obchodním účelům a my vám neručíme za žádný ušlý zisk, ztrátu obchodování, přerušení obchodování nebo ztrátu obchodních příležitostí.

12.2.Pokud digitální obsah, který jsme dodali, poškodí zařízení nebo digitální obsah, který vám patří a je to způsobeno tím, že jsme nepoužili náležitou péči a dovednosti, buď škodu napravíme, nebo vám vyplatíme kompenzaci. Nebudeme však odpovědni za škodu, které jste mohli zabránit postupováním podle naší rady použít aktualizaci nabízenou vám zdarma nebo za škodu, kterou způsobíte vy tím, že nebudete správně dodržovat pokyny k instalaci nebo váš systém nesplňuje minimální požadavky, které doporučujeme.

12.3.Nebudeme mít vůči vám žádnou odpovědnost za jakékoli porušení těchto Podmínek způsobené jakoukoli událostí nebo okolností, kterou nemůžeme mít z hlediska přiměřenosti pod kontrolou, jako jsou mimo jiné stávky, výluky nebo jiné pracovněprávní spory, selhání systému nebo přístupu k síti nebo povodní, požárem, výbuchem nebo nehodou.

12.4.Bez ohledu na cokoli, co by s tím mohlo být v rozporu, nevylučujeme ani nijak neomezujete naši odpovědnost vůči vám, pokud by bylo nezákonné tak činit (například odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené naším opominutím, podvodem nebo klamným zkreslením. Nic z těchto podmínek nesmí omezovat vaše zákonná práva.

 

13.Naše ODPOVĚDNOST pokud jste podnik

13.1.Na základě článku 12.4 a pokud to připouští platný zákon, vylučujeme veškeré ručení (včetně ručení našich vedoucích pracovníků, ředitelů, manažerů, členů, akcionářů, zaměstnanců agentů a poradců) vzniklé ze smlouvy, přečinu, porušení zákonné povinnosti nebo jinak, pocházející z přístupu na webovou stránku nebo v souvislosti s přístupem na webovou stránku, i v případě předvídatelnosti, mimo jiní za:

13.1.1.ztráty pocházející z nepřesností jakýchkoli materiálů na Webové stránce nebo související s Webovou stránkou;

13.1.2.ztráty nezpůsobené selháním z naší strany;

13.1.3.ztráty vzniklé vaším používáním Webové stránky nebo spoléháním se na webovou stránku;

13.1.4.ztráty pocházející z nedostupnosti webové stránky z jakéhokoli důvodu;

13.1.5.ztráty pocházející z jakéhokoli vyjádření nebo prohlášení učiněného na webové stránce;

13.1.6.ztráty vzniklé v důsledku technických závad Webové stránky nebo technologicky škodlivého materiálu;

13.1.7.veškeré obchodní ztráty (včetně ušlého zisku, ztráty obchodování, výnosu, smluv, předpokládaných úspor, údajů, dobrého jména, dobré pověsti, zmařených výdajů, přerušení obchodování a ztráty obchodních příležitostí) a

13.1.8.veškeré nepřímé a následné ztráty nebo ztráty, které nebylo možné předvídat vámi ani      námi při zahájení přístupu na Webovou stránku a jejího používání.

13.2.V rozsahu možném na základě platného zákona vylučujeme veškeré předpokládané podmínky, záruky, vyjádření a další podmínky, které by případně mohly platit pro naši webovou stránku nebo její obsah.

13.3.Odškodníte nás a veškeré naše vedoucí pracovníky, ředitele, manažery, členy, zaměstnance, agenty a poradce za ztráty, náklady, závazky a náklady (včetně přiměřených poplatků právním zástupcům) týkající se nebo vzniklé v důsledku:

13.3.1.vašeho používání Webové stránky nebo používání Značkových webových stránek (a související používání produktů a služeb);

13.3.2.vašeho porušení těchto Podmínek;

13.3.3.vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany a/nebo

13.3.4.našeho používání vašich informací.

13.4.Bez ohledu na cokoli, co by s tím mohlo být v rozporu, nevylučujeme ani nijak neomezujete naši odpovědnost vůči vám, pokud by bylo nezákonné tak činit (například odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené naším opominutím, podvodem nebo klamným zkreslením.

 

14.Jak můžeme používat vaše osobní údaje

14.1.Zavazujeme se chránit vaše soukromí a používat vaše osobní údaje, které od vás shromáždíme, nebo které nám poskytnete, v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů.

14.2.Přečtěte si naše oznámení o osobních údajích, které je k dispozici na adrese a v našich Zásadách používání cookies na adrese, kde najdete více informací o tom, jak používáme osobní údaje a o souvisejících záležitostech.

 

15.ZMĚNY TĚCHTO UJEDNÁNÍ A PODMÍNEK

15.1.Neustále hledáme cesty, jak tuto webovou stránku vylepšit. Proto si vyhrazujeme právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat. Veškeré takové změny vstupují v platnost po umístění na webovou stránku. Navštěvujte a znovu pravidelně kontrolujte tyto podmínky pravidelně, protože se má za to, že jejich případné změny přijímáte a jsou pro vás závazné, pokud Webovou stránku nadále používáte po umístění změn těchto Podmínek na webovou stránku. 

16.Jiné podmínky, které mohou pro vás platit

16.1.Tyto Podmínky odkazují na následující další podmínky, které také platí pro vaše používání naší Webové stránky:

16.1.1.Naše Oznámení o ochraně osobních údajů, které vysvětluje, jak jsou používány vaše osobní údaje a jaká jsou vaše práva.

16.1.2.Naše Zásady používání cookies, které vymezují informace o cookies na naší Webové stránce.

16.1.3.Další podmínky a ujednání budou platit pro nákup zboží nebo služeb a pro specifické části nebo funkce Webové stránky nebo Značkových webových stránek, včetně soutěží, propagačních akcí a dalších podobných akcí, přičemž jejich podmínky jsou učiněny součástmi těchto Podmínek ve formě odkazu. Nasměrujeme vás na další podmínky a ujednání v době, kdy interagujete s námi a/nebo s našimi značkami ve vztahu k relevantním službám. Přečtěte si příslušné podmínky a ujednání pečlivě. Pokud existuje rozpor mezi těmito Podmínkami a podmínkami, které platí pro služby poskytované prostřednictvím Webové stránky a dalších značkových Webových stránek, podmínky, které platí pro tuto službu, mají přednost v rozsahu takového rozporu.

 Všechny tyto zásady, podmínky a ujednání mohou být čas od času změněny a platí okamžitě po umístění takových změn na Webovou stránku nebo jinak v souladu s jejich podmínkami (podle kontextu).

 

17.Všeobecně

17.1.Pokud jste podnik, tyto Podmínky obsahují celou smlouvu mezi vámi a námi o používání Webové stránky. Žádná vyjádření, prohlášení ani podněty (ať v ústní nebo v písemné formě) neobsažené v těchto Podmínkách (čas od času aktualizované), nebudou závazné pro vás ani pro nás.

17.2.Pokud soud nebo regulační shledá, že kterékoli ustanovení těchto Podmínek je nezákonné, nulitní, neplatné nebo neprosaditelné, je třeba takové ustanovení nahradit jiným ustanovením, které bude ve všech ohledech platné a bude mít účinky co nejbližší nahrazovanému ustanovení.

17.3.Tyto Podmínky nejsou určeny k tomu, aby poskytovaly práva komukoli jinému kromě vás a nás (včetně veškerých našich poboček). Žádné z těchto Podmínek nebudou prosaditelné žádnou třetí stranou, včetně prosazení prostřednictvím britského Zákona o smlouvách z roku 1999 (Práva třetích stran) (pokud jste rezidentem ve Spojeném království).

17.4.Pokud netrváme okamžitě na tom, abyste udělali něco, co je požadováno v těchto Podmínkách, abyste udělali, nebo pokud se opozdíme v činění kroků proti vám v souvislosti s porušením těchto podmínek, neznamená to, že tyto věci nemusíte dělat a nebrání nám to učinit kroky proti vám později.

 18.ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

18.1.V případě jakéhokoli sporu mezi vámi a námi, pocházejícího z těchto Podmínek nebo vzniklého v souvislosti s těmito Podmínkami, platí zákony České Republiky.

18.2.Soudy České Republiky budou mít výhradní soudní pravomoc k řešení jakýchkoli sporů (včetně nesmluvních sporů nebo nároků), které by mohly pocházet z těchto Podmínek nebo existovat ve spojení s nimi.

 Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány dne 24.05.2018